Upphandlingar.nu

Det offentliga som kund

Kommuner och kommunalförbund i Göteborgsregionen köper in varor, tjänster och entreprenader för flera miljarder kronor varje år. Alla inköp ska föregås av offentlig upphandling.

Den offentliga upphandlingen styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina inköp. Syftet med regelverket är att möjliggöra för företag att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn.

Göteborgs Stad och inköpscentralen inköp och upphandling

Göteborgs Stad består av ett trettiotal förvaltningar och ett sjuttiotal bolag. Var och en av dessa organisationer bestämmer över sin egen ekonomi och gör sina egna inköp.

Göteborgs Stads inköpscentral, Inköp och upphandling, upphandlar och förvaltar ramavtal för varor och tjänster som kommunens verksamheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Även andra kommuner och kommunalförbund i Göteborgsregionen kan ansluta sig till dessa avtal.

Gemensamma ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. Ramavtal tecknas om flera upphandlande enheter delar ett gemensamt behov av en vara eller tjänst, som upphandlas ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

När ramavtal finns för en vara eller tjänst, behöver myndigheten inte göra en ny upphandling varje gång behov av varan eller tjänsten finns, utan kan beställa (tilldela kontrakt) från ramavtalet. Ramavtalet avgör vad och av vem kommunen får handla under avtalstiden.

Att vara ramavtalsleverantör innebär att ditt företag arbetar långsiktigt med staden som kund, oftast under två till fyra år.

Enskilda upphandlingar

I de fall en upphandlande myndighet har behov som endast berör den egna verksamheten (och inte finns på ramavtal) gör organisationen egna upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

Lagar och regler som styr

Lagen om offentlig upphandling (LOU) Nytt fönster är den lagstiftning som i första hand styr svensk offentlig upphandling. På Upphandlingsmyndighetens hemsida Nytt fönster hittar du samtliga lagar och förordningar som styr offentlig upphandling i Sverige.

Styrande dokument i Göteborgs Stad

Andra kommuner i Göteborgsregionen

Övriga kommuner i regionen tar egna beslut om budget och policy för upphandling och inköp. Du kan ta del av denna information på deras respektive webbplats Nytt fönster.

  Ändrad 12 maj, 2020  Skriv ut