Upphandlingar.nu

Så här hanterar Göteborgs Stad Inköp och upphandling dina personuppgifter

Allmänna handlingar

Förvaltningen Inköp och upphandling kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. För mer information kontakta Regionarkivet.

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

Det är nämnden för Inköp och upphandling som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Hur har vi fått in dina personuppgifter

Vi har fått in dina personuppgifter genom att du använt något av våra kontaktformulär på våra webbsidor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge den service du efterfrågar.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter du själv skriver in i formuläret, så som namn, e-postadress och telefon.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De medarbetare hos oss som behöver ta del av dina uppgifter för att kunna ge dig efterfrågad service.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av förvaltningen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för förvaltningen angående s.k. dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till förvaltningen blir i regel allmänna handlingar. Därför får förvaltningen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvarige eller DSO för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Begära dataportabilitet
  • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

  Ändrad   Skriv ut